ریکامندر سیستم یکتانت | الگوریتم ها

ریکامندر سیستم یکتانت | الگوریتم ها
این مقاله، خلاصه ای است از چالش ها، تجربه ها و الگوریتم های توسعه ریکا...