ما تو یکتانت چجوری رشد می کنیم؟

ما تو یکتانت چجوری رشد می کنیم؟
ما تو یکتانت مسئولیت‌هایی رو به عهده می‌گیریم که سنگینه و مث دوپینگ می...