"چپتر فرانت‌اند" معرفی، چالش‌ها، تجربه‌ها و انتقال فرهنگ

"چپتر فرانت‌اند" معرفی، چالش‌ها، تجربه‌ها و انتقال فرهنگ
یک تجربه واقعی از کارهایی که توی تیم فرانت‌اند شرکت یکتانت انجام میشه